Fortum Heat Lietuva

UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Kauno miesto Palemono mikrorajono gyventojams.

Šiluma - Fortum Heat Lietuva

Kaina

UAB „Fortum Heat Lietuva“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Palemono gyvenvietės (Kauno m.) vartotojams nuo 2017 12 01 iki 2018 02 28

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 6,58 7,17 7,96
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,28 3,58 3,97
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,30 3,59 3,99

Atsiskaitymo tvarka

Už per praeitą mėnesį suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Prieš apmokant sąskaitą, įrašykite į ją karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

Jeigu sąskaitą apmokėjote pavėluotai, t. y. per einamąjį mėnesį, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje. Mokant antrą kartą tą patį mėnesį, jau sumokėtą sumą atimkite.

Jeigu gavote sąskaitą, kurioje mokėtina suma įrašyta su minusu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį Jums mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju būtinai deklaruokite karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

Už UAB „Fortum Heat Lietuva“ suteiktas paslaugas galite atsiskaityti AB „Swedbank“, AB „Lietuvos paštas“ ir „Maxima“ parduotuvių kasose, o taip pat internetu. Įmokos kodas mokant internetu - 103116.

Kompensavimo tvarka

Gyventojams taikomos šilumos kainos dalis kompensuojama Kauno miesto savivaldybės vadovaujantis Tarybos sprendimu.

Kompensacijų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme bei Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos apraše.

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo mažas pajamas gaunantys UAB „Fortum Heat Lietuva” klientai gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrių.

Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Šilumos kainos skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika.

Šilumos kainas tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba.

Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams.

Šildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos:

  • šalto vandens pašildymui;
  • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai);
  • patalpų šildymui.

Apskaičiuojant mokesčius šildymo sezono metu, pirmiausia iš šilumos kiekio, kurį per mėnesį užfiksavo namo šilumos apskaitos prietaisas, atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, apskaičiuojamas vartotojų deklaruoto suvartoto karšto vandens kubinius metrus dauginant iš vandens pašildymo normos (51 kWh). Iš gauto skirtumo atimamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai). Jis nustatomas padauginant namo butų skaičių iš vidutinio energijos sąnaudų normatyvo cirkuliacijai pagal karšto vandens tiekimo sistemos tipus:

  • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute ir vonios šildytuvas – 160 kWh/butui per mėn.;
  • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo – 80 kWh/butui per mėn.;
  • kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje – 10 kWh/butui per mėn. 

Likęs šilumos kiekis patalpų šildymui išdalijamas butams proporcingai pagal jų naudingąjį plotą. Nešildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis atitinkamai susideda iš šilumos kiekių sumos:

  • šalto vandens pašildymui;
  • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

Apskaičiuojant mokesčius nešildymo sezono metu iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, o likęs paskirstomas karšto vandens temperatūros palaikymui.

CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Telefonas: +370 37 373544

Eleltroninis paštas: [email protected]

Avarinė tarnyba

Telefonas: +370 37 332250 namams adresais Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18

Telefonas: 8 700 55966 namui adresu Marių g. 12

Telefonas: +370 37 222999 namui adresu Marių g. 14

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2430043

Faksas: +370 5 2788221

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 111679436

PVM mokėtojo kodas: LT116794314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673

Bendri kontaktai

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Telefonas: +370 37 373544

Eleltroninis paštas: [email protected]

Avarinė tarnyba

Telefonas: +370 37 332250 namams adresais Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18

Telefonas: 8 700 55966 namui adresu Marių g. 12

Telefonas: +370 37 222999 namui adresu Marių g. 14

Rekvizitai

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2430043

Faksas: +370 5 2788221

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 111679436

PVM mokėtojo kodas: LT116794314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673