Fortum Heat Lietuva

UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamina ir tiekia šilumą Kauno miesto Palemono mikrorajono gyventojams.

Šiluma - Fortum Heat Lietuva

Kaina

UAB „Fortum Heat Lietuva“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina nuo 2018 03 01 iki 2018 05 31

 

Eil. Nr.  Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
1. Vienanarė šilumos kaina vartotojams ct/kWh 6,53 7,12 7,90
1.1. Vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 3,28 3,58 3,97
1.2. Vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,25 3,54 3,93

Atsiskaitymo tvarka

 • Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 • Prieš apmokant sąskaitą, įrašykite į ją karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

 • Jeigu sąskaitą apmokėjote pavėluotai, t. y. per einamąjį mėnesį, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje. Mokant antrą kartą tą patį mėnesį, jau sumokėtą sumą atimkite.

 • Jeigu gavote sąskaitą, kurioje mokėtina suma įrašyta su minusu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį Jums mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju būtinai deklaruokite karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis.

 • Už UAB „Fortum Heat Lietuva“ suteiktas paslaugas galite atsiskaityti „Swedbanke“, „Lietuvos pašte“ ir „Maximos“ parduotuvių kasose, o taip pat internetu. Įmokos kodas mokant internetu- 103116.

Kompensavimo tvarka

Kompensacijų tvarką nustato 2003m. liepos 1d. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas Nr. IX-1675 ir Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašas.

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB „Fortum Heat Lietuva” klientai gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrių.

Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Šilumos kainos skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika.

Šilumos kainas tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba.

Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams.

Šildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos:

 • šalto vandens pašildymui;
 • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai);
 • patalpų šildymui.

Apskaičiuojant mokesčius šildymo sezono metu, pirmiausia iš šilumos kiekio, kurį per mėnesį užfiksavo namo šilumos apskaitos prietaisas, atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, apskaičiuojamas vartotojų deklaruoto suvartoto karšto vandens kubinius metrus dauginant iš vandens pašildymo normos (51 kWh). Iš gauto skirtumo atimamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai). Jis nustatomas padauginant namo butų skaičių iš vidutinio energijos sąnaudų normatyvo cirkuliacijai pagal karšto vandens tiekimo sistemos tipus:

 • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute ir vonios šildytuvas – 160 kWh/butui per mėn.;
 • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo – 80 kWh/butui per mėn.;
 • kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje – 10 kWh/butui per mėn. 

Likęs šilumos kiekis patalpų šildymui išdalijamas butams proporcingai pagal jų naudingąjį plotą. Nešildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis atitinkamai susideda iš šilumos kiekių sumos:

 • šalto vandens pašildymui;
 • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

Apskaičiuojant mokesčius nešildymo sezono metu iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, o likęs paskirstomas karšto vandens temperatūros palaikymui.

Sutarčių sudarymas

Su buitiniais šilumos vartotojais, t. y. fiziniais asmenimis, perkančiais šilumą savo buities reikmėms, yra sudaromos Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys. Dėl sutarčių pasirašymo reikia kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių adresu Pamario g. 1, Kaunas (AB „Palemono keramika“ administracinio pastato 2 aukštas):

Sutarčių sudarymui reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija;
 • buto inventorinė knyga.

Visa informacija apie Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir jų pasirašymo tvarką bus suteikta paskambinus telefonu: (8 37) 373 544.

Šilumos kokybė

Šilumą gaminanti ir tiekianti UAB „Fortum Heat Lietuva“ atsako už patikimą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą.

Už šildymo ir karšto vandens tiekimo kokybę, šilumos ir karšto vandens vidaus sistemų aptarnavimą daugiabučiuose namuose yra atsakingos namo šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinčios įmonės arba butų savininkų bendrijos.

 • UAB „Kauno butų ūkis“, Chemijos 18, LT-51339 Kaunas, telefonas (8 37) 350594, avarinės tarnybos telefonas (8 37) 332250, atsakinga už namus adresais Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18.
 • UAB Nemuno būstas“, 9-ojo Forto g. 60a, LT-48101 Kaunas, telefonas 8 700 55966, avarinės tarnybos telefonas 8 700 55966, atsakinga už namą adresu Marių g. 12.
 • UAB „Santermita, Skuodo g. 2f, LT-45204 Kaunas, telefonas (8 37) 222999, avarinės tarnybos telefonas (8 37) 222999, atsakinga už namą adresu Marių g. 14.
 • 40-oji butų savininkų bendrija, Marių g. 16, LT-52250, Kaunas, telefonas 867730055, atsakinga už namą adresu Marių g. 16.
 • 227-oji butų savininkų bendrija, Marių g. 7a, LT-52262, Kaunas, telefonas 865648847, atsakinga už namą adresu Marių g. 7a.
CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Telefonas: +370 37 373544

Eleltroninis paštas: [email protected]

Avarinė tarnyba

Telefonas: +370 37 332250 namams adresais Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18

Telefonas: 8 700 55966 namui adresu Marių g. 12

Telefonas: +370 37 222999 namui adresu Marių g. 14

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2430043

Faksas: +370 5 2788221

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 111679436

PVM mokėtojo kodas: LT116794314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673

Bendri kontaktai

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Telefonas: +370 37 373544

Eleltroninis paštas: [email protected]

Avarinė tarnyba

Telefonas: +370 37 332250 namams adresais Marių g. 4, 6, 8, 11, 13 ir Stoties g. 18

Telefonas: 8 700 55966 namui adresu Marių g. 12

Telefonas: +370 37 222999 namui adresu Marių g. 14

Rekvizitai

UAB „Fortum Heat Lietuva“

Adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2430043

Faksas: +370 5 2788221

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 111679436

PVM mokėtojo kodas: LT116794314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT292140030002936673