Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Šilumos kainos skaičiuojamos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika.

Šilumos kainas tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba.

Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams.

Šildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos:

  • šalto vandens pašildymui;
  • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai);
  • patalpų šildymui.

Apskaičiuojant mokesčius šildymo sezono metu, pirmiausia iš šilumos kiekio, kurį per mėnesį užfiksavo namo šilumos apskaitos prietaisas, atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, apskaičiuojamas vartotojų deklaruoto suvartoto karšto vandens kubinius metrus dauginant iš vandens pašildymo normos (51 kWh). Iš gauto skirtumo atimamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai). Jis nustatomas padauginant namo butų skaičių iš vidutinio energijos sąnaudų normatyvo cirkuliacijai pagal karšto vandens tiekimo sistemos tipus:

  • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute ir vonios šildytuvas – 160 kWh/butui per mėn.;
  • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo – 80 kWh/butui per mėn.;
  • kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje – 10 kWh/butui per mėn. 

Likęs šilumos kiekis patalpų šildymui išdalijamas butams proporcingai pagal jų naudingąjį plotą. Nešildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis atitinkamai susideda iš šilumos kiekių sumos:

  • šalto vandens pašildymui;
  • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

Apskaičiuojant mokesčius nešildymo sezono metu iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, o likęs paskirstomas karšto vandens temperatūros palaikymui.

HC11
Šilumos kainų nustatymo metodika
Peržiūrėti
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (1 )
Atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (1 )
Atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (1 )
Atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (1 )
Atsisiųsti