Fortum Joniškio energija

UAB „Fortum Joniškio energija“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų gyventojams ir prižiūri daugiabučių namų šilumos punktus.

Šiluma - Fortum Joniškio energija

Kaina

Nuo 2018 12 01 iki 2018 12 31

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh 3,58 3,90 4,33
Kintamoji dalis ct/kWh 3,16 3,45 3,83
Iš viso ct/kWh 6,74 7,35 8,16
Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis Eur/m3 1,10 1,20 1,33
Kintamoji dalis Eur/m3 5,84 6,36 7,07
Iš viso Eur/m3 6,94 7,56 8,40
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur/butui per mėn. 0,94 - 1,14

Nuo 2018 11 01 iki 2018 11 30

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh 3,58 3,90 4,33
Kintamoji dalis ct/kWh 3,30 3,60 3,99
Iš viso ct/kWh 6,88 7,50 8,32
Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Pastovioji dalis Eur/m3 1,10 1,20 1,33
Kintamoji dalis Eur/m3 5,91 6,44 7,15
Iš viso Eur/m3 7,01 7,64 8,48
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur/butui per mėn. 0,94 - 1,14

Atsiskaitymo tvarka

Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

Jeigu sąskaitą apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.

Jeigu sąskaitoje įrašyta suma su minuso ženklu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju vis tiek deklaruojami karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

Už suteiktas paslaugas įmoką priimančios įstaigos: “Swedbank” bankas, “Medicinos” bankas, AB “Lietuvos paštas“, “LUMINOR” bankas, Joniškio kredito unija, loterijos “PERLAS” terminalai ir „Maxima“ parduotuvių kasos.

Įmokos kodas mokant internetu- 192337.

Kainos apskaičiavimo tvarka

Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“.

Šilumos paskirstymo metodai

Siekiant tobulinti šilumos paskirstymą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu vartotojo poreikius. 2016-06-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), įsigaliosiančius 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Naujuose metoduose reglamentuota su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio nustatymo tvarka. Šis šilumos kiekis skaičiuojamas, nepriskiriant jo prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio karšto vandens temperatūrai palaikyti nešildymo sezono metu ir sąskaitoje pateikiamas atskira papildoma eilute „su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“. Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate.

Siekiant, kad vartotojams priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) kuo labiau atitiktų faktines pastato šilumos sąnaudas cirkuliacijai bei butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų galias, Metoduose reglamentuotos kelios šilumos kiekio cirkuliacijai nustatymo galimybės. Tuo atveju, kai pastate įrengtas vienas įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu skaičiavimo būdu. Taip pat pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai gali būti nustatomas eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus.

Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant savavališką šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą, tai pat šilumos kiekį šildymui paskirstyti atskirai gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms.

Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.

Siekiant, kad šilumos paskirstymas pagal šilumos daliklių rodmenis taptų paprastesnis ir suprantamesnis vartotojams, patobulintas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6. Naujame šilumos paskirstymo metode atsisakyta proporcijos tarp reguliuojamų ir nereguliuojamų šildymo sąnaudų.

Sutarčių sudarymas

Su gyventoju, perkančiu šilumą ir/ar karštą vandenį savo buities reikmėms, sudaromos „Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis“ ir/ar „Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis“. Dėl sutarties pasirašymo reikia kreiptis į UAB „Fortum Joniškio energija“ Klientų aptarnavimo skyrių adresu Bažnyčios g. 4, Joniškis (administracinio pastato 1 aukštas).

Sutarties sudarymui reikalingi šie dokumentai:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;

  • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;

  • buto inventorinė knyga;

  • savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą (socialiniam būstui).

Visa informacija apie sutartį ir jos pasirašymą teikiama telefonu +370 426 52 293, +370 426 55 134.

Šilumos kokybė

Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimai bei atsakomybė už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse patvirtintose 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297.

Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“ (BDAR).

Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB „Fortum Joniškio energija“ klientų aptarnavimo skyrių telefonais +370 426 52 293, +370 426 55 134.

Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą kreipkitės elektroniniu paštu: [email protected] .

CS1

Klientų aptarnavimas

Bendri kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

Telefonai: +370 426 52 293, +370 426 55 134

Elektroninis paštas: [email protected]

Karšto vandens kontrolė

Telefonas: +370 426 52 308

Techniniai klausimai

Telefonas: +370 426 52 502

CS6

Rekvizitai

Rekvizitai

UAB „Fortum Joniškio energija“

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

Telefonas: +370 426 53 488

Faksas: +370 426 52 201

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 157687636

PVM mokėtojo kodas: LT576876314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41730001000249832

Bendri kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

Telefonai: +370 426 52 293, +370 426 55 134

Elektroninis paštas: [email protected]

Karšto vandens kontrolė

Telefonas: +370 426 52 308

Techniniai klausimai

Telefonas: +370 426 52 502

Rekvizitai

UAB „Fortum Joniškio energija“

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

Telefonas: +370 426 53 488

Faksas: +370 426 52 201

Elektroninis paštas: [email protected]

Įmonės kodas: 157687636

PVM mokėtojo kodas: LT576876314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41730001000249832