Fortum Joniškio energija

UAB „Fortum Joniškio energija“ gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų gyventojams ir prižiūri daugiabučių namų šilumos punktus.

Šiluma - Fortum Joniškio energija

Aktualu: mokėjimų lengvatų sąlygos karantino metu

Energijos tiekėjai praneša: sunkumų patiriantiems gyventojams atsiskaitymų lengvatos galimos, bet yra papildomų sąlygų.

Apie įmonę

Kaina

Nuo 2021 06 01 iki 2021 06 30

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM

Pastovioji dalis

ct/kWh 3,68 4,01 4,45

Kintamoji dalis

ct/kWh 2,96 3,23 3,58
Iš viso ct/kWh 6,64 7,24 8,03
Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM

Pastovioji dalis

Eur/m3 1,15 1,25 1,39

Kintamoji dalis

Eur/m3 5,79 6,31 7,01
Iš viso Eur/m3 6,94 7,56 8,40
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur/butui per mėn. 0,94 - 1,14

Nuo 2021 05 01 iki 2021 05 31

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM

Pastovioji dalis

ct/kWh 3,68 4,01 4,45

Kintamoji dalis

ct/kWh 2,97 3,24 3,59
Iš viso ct/kWh 6,65 7,25 8,04
Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM

Pastovioji dalis

Eur/m3 1,15 1,25 1,39

Kintamoji dalis

Eur/m3 5,79 6,32 7,01
Iš viso Eur/m3 6,94 7,57 8,40
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur/butui per mėn. 0,94 -

1,14

Nuo 2021 04 01 iki 2021 04 30

Šiluma
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM

Pastovioji dalis

ct/kWh 3,68 4,01 4,45

Kintamoji dalis

ct/kWh 3,03 3,30 3,67
Iš viso ct/kWh 6,71 7,31 8,12
Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina)
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM

Pastovioji dalis

Eur/m3 1,15 1,25 1,39

Kintamoji dalis

Eur/m3 5,82 6,35 7,05
Iš viso Eur/m3 6,97 7,60 8,44
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui
Pavadinimas Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su 9% PVM Kaina su 21% PVM
Iš viso Eur/butui per mėn. 0,94 -

1,14

Atsiskaitymo tvarka

  • Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
  • Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
  • Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.
  • Jeigu sąskaitoje įrašyta suma su minuso ženklu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju vis tiek deklaruojami karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

Už paslaugas galite sumokėti „Joniškio kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Luminor Banke”, „Medicinos banke” „Swedbanke”, loterijos „Perlas” terminaluose, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu. 

Įmokos kodas mokant internetu- 192337.

Kompensavimo tvarka

Kompensavimo tvarką nustato:

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB „Fortum Joniškio energija“ klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Sutarčių sudarymas

Su gyventoju, norinčiu pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms, sudaromos šilumos ar karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys. Dėl sutarties pasirašymo reikia kreiptis į UAB „Fortum Joniškio energija“ Klientų aptarnavimo skyrių adresu Bažnyčios g. 4, Joniškis (administracinio pastato 1 aukštas). 

Sutarties sudarymui reikalingi šie dokumentai:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;

  • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;

  • buto inventorinė knyga;

  • savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą (socialiniam būstui).

Visa informacija apie sutartį ir jos pasirašymą teikiama telefonais +370 426 52 293 ir +370 426 55 134.

Šilumos kokybė

Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimai bei atsakomybė už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse patvirtintose 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297.

Efektyvus šilumos naudojimas

Plačiau

Kainos apskaičiavimo tvarka

Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“.

Siekiant tobulinti šilumos paskirstymą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu vartotojo poreikius. 2016-06-13 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), įsigaliosiančius 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Visą paskirstymo metodų tekstą galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos žiniatinklyje

Atsakomybės ribos

UAB „Fortum Joniškio energija“ atsako už patikimą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą. Už šildymo ir karšto vandens tiekimo kokybę bei šilumos ir karšto vandens vidaus sistemų aptarnavimą, šilumos punktų priežiūrą daugiabučiuose namuose yra atsakingos namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinčios įmonės arba butų savininkų bendrijos.
Už šildymo kokybę ir racionalų šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo
šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė (prižiūrėtojas). Visais namo vidaus šilumos
ūkio priežiūros klausimais – kodėl vienuose butuose karšta, o kituose šalta, kodėl nešyla gyvatukas, dėl
racionalaus šilumos vartojimo ir pan. – klientai turi kreiptis į namą prižiūrinčios organizacijos darbuotojus
(namo administratorių, bendrijos pirmininką).

UAB „Fortum Joniškio energija“ atlieka šilumos punktų priežiūra daugiabučiams gyvenamiesiems
namams pagal šiuos adresus:
1. Statybininkų g. 4a, Joniškis;
2. Medžiotojų g. 5a, Joniškis;
3. Parko g. 8, Joniškis;
4. Upytės g. 15, Joniškis;
5. Spaudos g. 36-38, Joniškis;
6. Spaudos g. 44-46-48, Joniškis;
7. Miesto a. 7.

Už ką atsako prižiūrėtojas?

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:
1. už reikiamą temperatūrą butuose,
2. už karšto vandens temperatūrą,
3. už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą,
4. už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą,
5. už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.
Norint pakeisti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, reikia kreiptis į
daugiabučio namo administratorių arba bendrijos pirmininką.

Kaip pasirinkti prižiūrėtoją?

1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens
sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi
prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Jį
Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo
bendrosios dalinės nuosavybės valdytojas – daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų
patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai – ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir
karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) civilinė sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija
ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
2. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją
pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus
pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir
karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo
sutartys sudaromos atskirai.
3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka.
4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos
pristatymo buitiniams vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo
buitiniams vartotojams sutartį.

Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą.

Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčų nagrinėjimas

Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB „Fortum Joniškio energija“ patvirtintoje tvarkoje.

Bendri kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis

Telefonai: +370 426 52 293

 +370 426 55 134

Elektroninis paštas: joniskio.energija@fortum.lt

Darbo laikas: I-IV 08:00 - 17:00, V 08:00 - 16:00

Pietų pertrauka: 12:00 - 12:48

Karšto vandens kontrolė ir techniniai klausimai

Karšto vandens kontrolė:

Telefonas: +370 426 52 308

Techniniai klausimai: 

Telefonas: +370 426 52 502

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Norinčius pateikti prašymą, susijusį su asmens teisėmis tvarkant asmens duomenis, prašome kreiptis į UAB Fortum Heat Lietuva telefonu +370 5 243 0043.

Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą kreipkitės elektroniniu paštu: data.breach@fortum.com.

Rekvizitai

UAB „Fortum Joniškio energija“

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, Lietuva

Telefonas: +370 426 53 488

Faksas: +370 426 52 201

Elektroninis paštas: joniskio.energija@fortum.lt

Įmonės kodas: 157687636

PVM mokėtojo kodas: LT576876314

Atsiskaitomoji sąskaita: LT417300010002498329