Mokesčių apskaičiavimo tvarka

Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal pastate įrengto šilumos punkto apskaitos prietaiso rodmenis.

Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams.

Šildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis susideda iš šilumos kiekių sumos:

  • šalto vandens pašildymui;

  • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai);

  • patalpų šildymui.

Nešildymo sezono metu visas pastate suvartotas bei įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuotas šilumos kiekis atitinkamai susideda iš šilumos kiekių sumos:

  • šalto vandens pašildymui;

  • karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai).

Apskaičiuojant mokesčius šildymo sezono metu, pirmiausia iš šilumos kiekio, kurį per mėnesį užfiksavo namo šilumos apskaitos prietaisas, atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, apskaičiuojamas vartotojų deklaruoto suvartoto karšto vandens kubinius metrus dauginant iš vandens pašildymo normos. Iš gauto skirtumo atimamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai). Jis nustatomas taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus cirkuliacijai pagal karšto vandens tiekimo sistemos tipus:

  • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute ir vonios šildytuvas – 160 kWh/butui per mėn.;

  • kai yra du karšto vandens ir cirkuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo – 80 kWh/butui per mėn.;

  • kai cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje – 10 kWh/butui per mėn.

Likęs šilumos kiekis patalpų šildymui išdalijamas butams proporcingai pagal jų naudingąjį plotą.

Nešildymo sezono metu iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio atimamas šalto vandens pašildymui sunaudotas šilumos kiekis, o likęs paskirstomas karšto vandens temperatūros palaikymui.

HC11
Šilumos kainų nustatymo metodika
Peržiūrėti