Pritarta Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybei

​Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pritarė „Fortum“ kogeneracinės jėgainės Kaune poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) ataskaitai. Agentūra savo sprendime pažymėjo, kad „Fortum“ veikla galės būti vykdoma įgyvendinus visas PAV ataskaitoje ir sprendime numatytas poveikį aplinkai mažinančias priemones bei neviršijant PAV ataskaitoje nurodytų ir teisės aktuose nustatytų poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai rodiklių.

Agentūra taip pat pažymėjo, kad veiklos vykdymo metu „Fortum“ privalės tinkamai stebėti ir vertinti faktiškai daromą poveikį aplinkai (vykdyti reikalavimus atitinkantį aplinkos monitoringą) bei sudaryti sąlygas visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms susipažinti su poveikio aplinkai rodikliais.

 

Kauno kogeneracinės jėgainės planuojama ūkinė veikla numatoma 4,7ha žemės sklype, esančiame Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijoje. Jėgainė energijos gavybai planuoja naudoti netinkamas perdirbti nepavojingas buitines ir pramonines atliekas, biokurą ir durpes. Pagal paskirtį Kauno kogeneracinė jėgainė priskiriama bendro deginimo įrenginiams. Planuojama, kad per metus 100MW galios jėgainė pagamins apie 560GWh šiluminės energijos ir apie 250GWh elektros energijos. Jėgainės veikimo laikotarpis – 35 metai, ji dirbs 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Šiuo metu Kauno miesto centralizuotos šilumos gamybos sistemoje apie 85% sunaudojamo kuro sudaro gamtinės dujos, o apie 65% galutinės šilumos kainos sudaro kuro kaina, todėl gamtinių dujų kainos pokyčiai ženkliai įtakoja šilumos ūkio perspektyvinę plėtrą. 

 

Kauno regione tik 10% atliekų yra perdirbama, todėl likusių 90% šalinimas į sąvartynus nėra saugus aplinkosauginiu požiūriu. Atliekų panaudojimas energetikoje atitiktų „Nacionalinės energetikos strategijos“ tikslus ir patenkintų dalį Kauno miesto šilumos poreikio.

 

Kauno kogeneracinė jėgainė būtų pirmasis šilumos gamybos įrenginys Kauno regione, atitiksiantis naujuosius ES aplinkosauginius reikalavimus (pagal direktyvą 2010/75/ES), įsigaliosiančius 2016m.

 

„Fortum“ kol kas nėra priėmusi sprendimo dėl investicijų į Kauno kogeneracinę jėgainę.

 

Su Agentūros sprendimu galite susipažinti čia:

http://www.fortum.com/countries/lt/SiteCollectionDocuments/Investicijos/Kaunas/PAV%20ataskaita/ORMACIJA%20APIE%20PRIIMT%C4%84%20SPRENDIM%C4%84%20D%C4%96L%20KAUNO%20KOGENERACIN%C4%96S%20J%C4%96GAIN%C4%96S%20STATYBOS%20IR%20VEIKLOS%20LEISTINUMO%20POVEIKIO%20APLINKAI%20PO%C5%BDI%C5%AARIU.pdf

 

http://www.fortum.com/countries/lt/SiteCollectionDocuments/Investicijos/Kaunas/PAV%20ataskaita/VI%20DALIS%20-%20APLINKOS%20APSAUGOS%20AGENT%C5%AAROS%20SPRENDIMAS%20D%C4%96L%20PLANUOJAMOS%20%C5%AAKIN%C4%96S%20VEIKLOS%20LEISTINUMO.pdf

  

* * *

  

Fortum

 

„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje. 2013 metais „Fortum“ pardavimai sudarė 6,1 mlrd. EUR, pelnas – 1,6 mlrd. EUR „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9500 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt