„Fortum“ pasirašė sutartį su E.ON

„Fortum“ pasirašė sutartį su E.ON


• „Fortum“ korporacija ir E.ON SE šiandien pasirašė susitarimą dėl sandorio, pagal kurį E.ON turi teisę pasiūlyti jos turimus 46,65 % įmonės „Uniper SE“ akcijų viešajam perėmimo pasiūlymui 2018 m. pradžioje už tokią pačią kainą, kokia siūloma visiems akcininkams.
• „Fortum“ pateiks savanorišką viešojo perėmimo pasiūlymą visiems „Uniper“ akcininkams.
• Piniginio pasiūlymo „Uniper“ akcininkams (įskaitant E.ON) bendroji vertė yra 22 eurai už akciją.
o Ši bendroji vertė apima kainos, buvusios prieš intensyvias rinkos spekuliacijas dėl galimo sandorio sudarymo gegužės pabaigoje, padidėjimą 36 %.
o Bendroji E.ON turimų 46,65 % akcijų vertė siekia 3,76 milijardo eurų, o bendroji Pasiūlymo vertė atitinka 8,05 milijardo eurų už visas neapmokėtas „Uniper“ akcijas.
o Minimalaus priėmimo slenksčio nėra.
• Pasiūlymas bus įgyvendintas gavus konkurencijos ir priežiūros institucijų leidimus.


Susitarimas su E.ON


„Fortum“ korporacija ir E.ON SE pasirašė sandorio susitarimą dėl E.ON turimų 46,65 % įmonės „Uniper SE“ akcijų. Pagal šį susitarimą „Fortum“ per visiškai valdomą patronuojamąją įmonę paskelbė apie savo ketinimą pateikti savanorišką viešojo perėmimo pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) vadovaujantis Vokietijos vertybinių popierių įsigijimo ir perėmimo įstatymo 10 straipsniu (pridedama). E.ON turės teisę pateikti savo akcijas Pasiūlymui 2018 m. pradžioje už tokią pačią vienos akcijos kainą, kokia bus siūloma visiems dalyvaujantiems akcininkams.
Susitarime taip pat numatyta, kad jei E.ON nepasiūlys savo turimos „Uniper“ akcijų dalies, „Fortum“ turės teisę parduoti E.ON visas Pasiūlymo metu įsigytas „Uniper“ akcijas bei gauti iš E.ON kompensaciją, lygią bent 20 % visų E.ON turimų „Uniper“ akcijų vertės.
„Esu įsitikinęs, kad mūsų investicija sustiprins abiejų įmonių galimybes remti Europos energetikos pertvarką, ir tikiu, kad didelę naudą gaus visi akcininkai“, – sakė Pekka Lundmark, „Fortum“ prezidentas ir generalinis direktorius. – „Uniper“ yra labai sėkminga įmonė. Tikimės glaudžiai bendradarbiauti su „Uniper“ vadovais toliau plėtodami jos veiklą.“


Viešasis perėmimo pasiūlymas


Pagal Pasiūlymą „Uniper“ akcininkai gaus po 22 eurus už akciją, ši suma apima numatomus 0,69 euro dydžio dividendus už vieną „Uniper“ akciją už 2017 finansinius metus.
Remiantis 22 eurų už akciją kaina, kuri bus mokama pagal Pasiūlymą, bendroji E.ON priklausančių 46,65 % „Uniper“ akcijų vertė siekia maždaug 3,76 milijardo eurų. 100 % „Uniper“ neapmokėto akcinio kapitalo vertė siekia 8,05 milijardo eurų.
„Uniper“ akcininkai turės galimybę realizuoti patrauklią ir užtikrintą vertę pateikdami savo akcijas Pasiūlymui, kai bus paskelbtas pasiūlymo dokumentas. Bendroji vertė apima kainos padidėjimą 36 % (apskaičiuotą remiantis pagal dividendus pakoreguota kaina, 0,55 euro prieš dividendų išmokėjimo datą) prasidėjus intensyviai rinkos spekuliacijai dėl galimo sandorio sudarymo gegužės pabaigoje ir kainos padidėjimą 120 % nuo 10 eurų pradinės prekybos kainos po akcijų atskyrimo.
„Daugiausia dėmesio skiriame E.ON turimos akcijų dalies įsigijimui, tačiau manome, kad mūsų pasiūlymas bus patrauklus ir kitiems „Uniper“ akcininkams“, – sakė Pekka Lundmark.
„Sveikiname „Fortum“ pasiūlymą kaip galimybę „Uniper“ akcininkams parduoti akcijas už kainą, kuri atspindi gerus „Uniper“ rezultatus po jos atskyrimo. Manome, kad „Fortum“ bus atsakinga ir patikima strateginė „Uniper“ partnerė, vykdanti panašią veiklą ir turinti panašių gebėjimų“, – sakė Dr. Johannes Teyssen, E.ON valdybos pirmininkas.


Strateginis pagrindimas


Investicija į „Uniper“ atitinka anksčiau paskelbtą „Fortum“ kapitalo perskirstymo strategiją ir investavimo kriterijus. „Uniper“ veiklos sritys puikiai atitinka pagrindines „Fortum“ kompetencijas, jos yra arti „Fortum“ vidaus rinkų bei generuoja didelius pinigų srautus. „Fortum“ tikisi, kad ši investicija duos patrauklią grąžą, kuri padės įmonei sparčiau kurti ir įgyvendinti tvariosios energetikos technologijas neatsisakant konkurencingų dividendų.
„Mes investuojame į stiprią ir sėkmingą įmonę, kuri vykdo diversifikuotą veiklą“, – sakė Pekka Lundmark. – „Fortum“ yra pasiryžusi dirbti dėl švaresnės Europos. Kad ši vizija taptų tikrove, privalome užtikrinti klientams saugų energijos tiekimą konkurencingomis kainomis pereinant prie mažesnės išmetamosios taršos. Tradiciniai energijos šaltiniai, ypač dujos, padeda subalansuoti augančios energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų šaltinių nepastovumą ir suteikia lankstumo, reikalingo tiekimui užtikrinti regionuose, kuriuose nėra pakankamai hidroenergetikos išteklių.“


„Fortum“ ir „Uniper“ verslo sritys ir kompetencijos puikiai papildo vienos kitas. „Uniper“ gamybos portfelis Švedijoje daugiausiai grindžiamas vandens ir branduoline energetika, negeneruojančia CO2, todėl jis gerai tinka „Fortum“ – vienam švariausių energijos gamintojų Europoje. Rusijoje „Uniper“ – kaip ir „Fortum“ – gamybos įmonės gausiai naudoja labai efektyvų dujinį generavimą. Žemyninėje Europoje „Uniper“ valdo technologiškai pažangų, lankstų ir labai ekonomiškai efektyvų generavimo portfelį, kuriame dominuoja dujos, anglis ir hidroenergija. Be to, „Uniper“ plačiai vykdo prekybos biržos prekėmis veiklą, kuri papildo energijos generavimo verslą. Biržos prekių veikla taip pat apima didelę dujų saugyklą ir ilgalaikes sutartis, svarbias tiekimo saugumui užtikrinti.


Konstruktyvus partneris


Jei Pasiūlymas bus įgyvendintas ir E.ON nuspręs parduoti savo turimą akcijų dalį, „Fortum“ sieks būti aktyvi, palaikanti ir patikima „Uniper“ akcininkė bei konstruktyvi strateginė įmonės, jos vadovų ir darbuotojų partnerė.
„Fortum“ pripažįsta, kad „Uniper“ darbuotojų pasišventimas yra dabartinės ir būsimos „Uniper“ operacijų sėkmės pagrindas. Kaip strateginė investuotoja ir atsakinga pagrindinė „Uniper“ akcininkė „Fortum“ įsipareigoja ginti „Uniper“ darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių interesus:
• „Fortum“ neketina reikalauti, kad „Uniper“ mažintų darbuotojų skaičių dėl šio sandorio arba perkeltų pagrindinę savo būstinę iš Diuseldorfo Vokietijoje.

• „Fortum“ visiškai pripažįsta esamų darbuotojų teisių integralumą, įskaitant:
o esamas kolektyvines sutartis, susitarimus dėl kolektyvinių derybų ir kitas panašias „Uniper“ sudarytas sutartis, įskaitant teises į pensiją;
o esamas darbuotojų, darbo tarybų ir profesinių sąjungų teises;
o darbdavio kolektyvinių derybų jurisdikciją; 
o ir dabartinę bendro sprendimų priėmimo struktūrą stebėtojų taryboje.

„Šią investiciją į „Uniper“ planuojame kaip ilgalaikę ir labai rimtai žvelgiame į savo atsakomybę visoms suinteresuotosioms šalims. Nekantraujame aptarti su „Uniper“ vadovais, kaip galima tinkamai oficialiai įtvirtinti mūsų įsipareigojimus ir padėti tvirtus pagrindus būsimam bendradarbiavimui. Labai aiškiai nurodome, kad gerbsime visus esamus „Uniper“ įsipareigojimus jos darbuotojams“, – sakė Pekka Lundmark. – „Uniper“ vadovai atliko puikų darbą pristatydami įmonę investuotojams. Nekantriai laukiame glaudaus abiejų įmonių bendradarbiavimo, duosiančio didelės naudos visoms suinteresuotosioms šalims, ir nedvejodami remiame „Uniper“ vadovų deklaruotą strategiją daugiausia dėmesio skirti tolesniam vertės kūrimui.“

Finansiniai klausimai


Pasiūlymas bus finansuojamas iš turimų lėšų ir naudojantis kredito paslaugomis; 100 % kredito paslaugų, įskaitant dabartinius likvidumo reikalavimus, garantuos „Barclays Bank PLC“. Už „Uniper“ akcijas gauti dividendai padės užtikrinti stabilius ir ilgalaikius dividendus „Fortum“ akcininkams.


„Fortum“ įtrauks „Uniper“ į savo apskaitą kaip asocijuotąją įmonę, nebent bus įgyta jos kontrolė pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (IFRS); todėl EBITDA ir pinigų srautų įtaka, kaip ir akcijų pelningumo santykio (EPS) poveikis „Fortum“ rezultatams priklausys nuo Pasiūlymo galutinio įgyvendinimo. Dėl šio sandorio „Fortum“ pasiskolinto kapitalo apimtys padidės ir viršys mūsų orientacinį grynosios skolos / EBITDA santykį maždaug 2,5 karto, bet „Fortum“ tikisi, kad nuolatinis lėšų generavimas ir dividendai iš „Uniper“ padės sumažinti šią poziciją ir siekti nurodyto tikslo.


Tolesni veiksmai


Pasiūlymo dokumentas bus paskelbtas gavus Vokietijos federalinės finansų priežiūros institucijos (BaFin) leidimą ir bus pasiekiamas šioje interneto svetainėje: www.powerful-combination.com. Pasiūlymo priėmimo laikotarpis prasidės gavus BaFin leidimą, numatoma, kad jis truks dešimt savaičių. Pasiūlymui minimalaus priėmimo sąlyga netaikoma. Pasiūlymas bus įgyvendintas gavus konkurencijos ir kitų priežiūros institucijų leidimus. „Fortum“ tikisi, kad sandoris bus baigtas 2018 m. viduryje.

Priedas


Sprendimo pateikti viešojo perėmimo pasiūlymą pranešimas.


Pastaba


Šis pranešimas nėra pasiūlymas pirkti „Uniper“ akcijas arba raginimas jas parduoti. Galutinės Pasiūlymo sąlygos ir kitos su Pasiūlymu susijusios nuostatos bus paskelbtos pasiūlymo dokumente tik kai Vokietijos federalinė finansų priežiūros institucija suteiks leidimą skelbti pasiūlymo dokumentą. Investuotojams ir „Uniper“ akcijų savininkams primygtinai rekomenduojama perskaityti pasiūlymo dokumentą ir visus kitus su Pasiūlymu susijusius dokumentus, kai jie bus pasiekiami, nes juose bus pateikta svarbios informacijos.
„Fortum“ pasilieka teisę, jei leidžiama pagal taikomus įstatymus, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti daugiau „Uniper“ akcijų už Pasiūlymo ribų – akcijų biržoje arba nebiržiniu sandoriu. Jei toks įsigijimas įvyks, informacija apie jį bus paskelbta vadovaujantis taikomomis įstatymų nuostatomis.


„Uniper“


„Uniper“ yra tarptautinė energetikos įmonė, vykdanti veiklą Europoje, Rusijoje ir įvairiose kitose rinkose visame pasaulyje. Įmonėje dirba maždaug 13 000 darbuotojų. „Uniper“ valdo jėgaines Europoje ir Rusijoje, jų bendra įrengtoji galia siekia maždaug 40 gigavatų, be to, ji vykdo svarbų prekybos energija verslą. „Uniper“ taip pat turi dujų saugyklas Vokietijoje, Austrijoje ir JK, jos padeda sukurti lanksčią pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą dujų tiekimo sistemoje. Be to, įmonė kuria energijos kaupimo sprendimus, skirtus atsinaujinantiesiems energijos ištekliams. 2016 metais „Uniper“ pardavė prekių už 67,3 milijardo eurų, o pakoreguotas EBITDA siekė 2,1 milijardo eurų. „Uniper“ yra įtraukta į Frankfurto vertybinių popierių biržos (Börse Frankfurt) sąrašus. www.uniper.energy


* * *


„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, tiekianti elektros energiją ir šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. 62 % įmonės pagamintos energijos yra be CO2. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2016 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 3,6 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95 %), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2 %) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50 %). Taip pat įmonei priklauso 19,64 % AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49 % UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt