Puikūs 2019 m. ūkinės veiklos rezultatai: „Fortum“ bendrovė pasiekė savo finansinius tikslus  

Šis pranešimas – tai „Fortum“ 2019 m. finansinių ataskaitų biuletenio santrauka. Visas ataskaitas rasite bendrovės interneto svetainėje www.fortum.com/investors

2019 m. spalio – gruodžio mėn.

•             Lyginamoji EBITDA buvo 552 (473)  mln. EUR, arba +17%

•             Lyginamasis veiklos pelnas buvo 398 (333) mln. EUR, arba +20%

•             Pagrindinės veiklos pelnas buvo 444 (309) mln. EUR, arba +44%

•             Pelno dalis asocijuotosiose įmonėse ir bendrose įmonėse buvo 65 (-44) mln. EUR, ir iš esmės yra susijusi su „Fortum“ dalimi „Uniper“ pelne.

•             Pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo 0,40 (0,22) EUR, iš kurio 0,04 (-0,02) EUR susiję su palyginamumui įtakos turinčiais veiksniais ir 0,11 (0) EUR – su „Uniper“.

•             Pagrindinės veiklos pinigų srautų suma buvo 261 (38) mln. EUR

•             „Fortum“ sutiko parduoti savo centralizuoto šilumos ir vėsinimo tiekimo verslą Joensuu mieste už 530 mln. EUR ir 80% akcijų vėjų jėgainių parko Šiaurės šalyse už 250 mln. EUR

•             Spalio 8 d. „Fortum“ susitarė dėl papildomo ne mažesnio kaip  20,5% „Uniper“ akcijų paketo įsigijimo už maždaug  2,3 mlrd. EUR. Tokiu būdu „Fortum“ dalis „Uniper“ kapitale būtų daugiau kaip 70,5% (sandoriui dar turi pritarti priežiūros institucijos), o bendra investicijų į „Uniper“ suma siektų apie 6,2 mlrd. EUR.

2019 m. sausio – gruodžio mėn.

•             Lyginamoji EBITDA buvo 1 766 (1 523) mln. EUR, arba +16%

•             Lyginamasis veiklos pelnas buvo 1 191 (987) mln. EUR, arba +21%

•             Pagrindinės veiklos pelnas EUR 1 110 (1 138) mln. EUR, arba -2%

•             Pelno dalis asocijuotosiose įmonėse ir bendrose įmonėse buvo 744 (38)  mln. EUR, ir iš esmės yra susijusi su „Fortum“ dalimi „Uniper“ pelne.

•             Pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo 1,67 (0,95) EUR, iš kurio -0,07 (0,15) EUR susiję su palyginamumui įtakos turinčiais veiksniais ir 0,71 (0) su „Uniper“. 2018 m. kapitalo prieaugis, gautas pardavus 10% „Hafslund Produksjon“ akcijų, sudarė  0,09 EUR vienai akcijai. •     Labai geras pinigų srautų iš pagrindinės veiklos rezultatas: iš viso 2015 (804) mln. EUR, daugiausia – dėl  atsiskaitymų už ateities sandorius pokyčio, geresnių rezultatų ir gautų dividendų.

•             Panaudoto kapitalo grąžos tikslas – ne mažiau kaip 10% – pasiektas 2019 m. pabaigoje.

•              Lyginamasis grynosios skolos ir EBIDTA santykis metų pabaigoje buvo 3,0. Koreguojant grynąją skolą Joensuu centralizuoto šilumos tiekimo verslo ir vėjo jėgainių Šiaurės šalyse verslo pardavimo poveikiu, pasiektas ilgalaikis „Fortum“ tikslas, t. y. apie 2,5.

•             „Fortum“ direktorių valdyba siūlo išmokėti po 1,10  (1,10) EUR dividendų už vieną akciją.

 

Įvykiai po balanso sudarymo datos

•             „Fortum“ atlieka savo centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo verslo Lenkijoje, Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje  bei Järvenpää mieste Suomijoje strateginių perspektyvų, įskaitant galimą pardavimą, vertinimą.

Perspektyvų apibendrinimas

•             Energijos gamybos Šiaurės šalių energijos gamybos apsidraudimas nuo rizikos: apie 75% 34 EUR už vieną MWh 2020 m.ir apie 40% 33 EUR už vieną MWh 2021 m.

•             Laukiama, kad kapitalinės išlaidos, įskaitant techninę priežiūrą, tačiau neskaitant įsigijimų 2020 m. bus apie 700  mln. EUR (anksčiau laukta, kad bus 600 – 650 mln. EUR) . Suma apima maždaug 200 mln. EUR investicijas į saulės ir vėjo jėgaines, kurioms taikomas kapitalo recirkuliacijos modelis.

Fortum“ prezidento ir generalinio direktoriaus Pekka Lundmark pranešimas:

„2019 m. mes toliau kryptingai stengiamės įgyvendinti „Fortum“ strategiją. Didžiausią dėmesį skyrėme visos mūsų vykdomos veiklos efektyvumui, iš naujo įvertinome atskirų centralizuoto šilumos tiekimo verslo perspektyvas, toliau formavome saulės elektrinių ir vėjo jėgainių verslą, pasirašėme sutartį dėl  mūsų dalies bendrovėje „Uniper“ padidinimo ir iš esmės pageriname savo finansinius rezultatus, metų pabaigoje pasiekėme ilgalaikį panaudoto kapitalo grąžos rodiklį, kuris dabar siekia 10 %.

Birželio mėn. paskelbėme apie savo ketinimus įvertinti strategines centralizuoto šilumos tiekimo vėsinimo verslo galimybes Estijoje ir Suomijos mieste Joensuu. Vadovaudamiesi vertinimo rezultatais, priėmėme sprendimą maždaug už 530 mln. EUR parduoti minėtą verslą Joensuu mieste. Sandoris turėtų įvykti 2020 m. sausio 10 d. Tokiu būdu mes turėsime galimybė išlaisvinti lėšas,  sustiprinti balansą ir atverti naujas bendrovės vertės perspektyvas. Šiandien paskelbėme apie savo ketinimus atlikti ir mūsų centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo verslo visose Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Järvenpää mieste Suomijoje strateginių galimybių vertinimą.

Spalio mėn. mūsų investicijos į bendrovę „Uniper“ tapo šuoliu į susitarimą įsigyti papildomą ir didesnę kaip 20 % minėtos bendrovės akcijų dalį. Lapkričio mėn. gavome Rusijos vyriausybės komisijos pritarimą vykdyti sandorį tam tikromis sąlygomis, tačiau dėl neseniai vykusių pasikeitimų Rusijos Vyriausybėje, šių sąlygų išaiškinimas vėluoja. Gruodžio mėn. gavome Jungtinių Amerikos Valstijų institucijų patvirtinimą. Esame tikri, kad šį sandorį pavyks užbaigti per 2020 m. pirmąjį ketvirtį. Jau anksčiau esame pranešę, kad užbaigę sandorį, sieksime tinkamo, mūsų nuosavybės dalį atitinkančio atstovavimo „Uniper“ stebėtojų taryboje. Be abejo, sieksime gauti ir stebėtojų tarybos pirmininko postą.

Būdama „Uniper“ kontrolinio akcijų paketo savininke, bendrovė „Fortum“ didelį dėmesį skirs bendradarbiavimui ir vieningai strateginei krypčiai su „Uniper“. Abi mūsų bendrovė jau dabar turi gerą padėtį rinkoje ir yra pajėgios žengti Europos energetikos pertvarkos keliu. Toks strateginės krypties suderinimas šiandien gali būti naudingas abiem bendrovėms, nes sudarys sąlygas pasiekti  svarbų tikslą – užtikrinti, kad 2050 m. aplinka nebebūtų teršiama išmetamu anglies dioksidu. Europos gyventojai tikisi, kad pereinamojo laikotarpio metu energetikos bendrovės vykdys ambicingas klimato kaitos mažinimo politikas ir tuo pačiu metu ne tik užtikrins elektros bei šiluminės energijos tiekimą, bet ir tieks ją prieinamomis kainomis. Šiuos reikalavimus atspindi Vokietijos Vyriausybės priimtas anglies atsisakymo įstatymas, kuris visuomenei pristatytas praėjusią savaitę ir pagal kurį ne vėliau kaip iki 2038 m. pabaigos Vokietija atsisakys anglimi kūrenamų elektrinių. „Fortum“ pritaria taršos anglies dioksidu mažinimo strategijai, kuri, be abejo, taikoma ir mūsų investicijoms, bei remia „Uniper“ sprendimą uždaryti bendrovės senas anglimi kūrenamas katilines, kadangi jau pradėta eksploatuoti bendrovės nauja anglimi kūrenama kogeneracinė elektrinė Datteln-4.  Tol, kol Vokietijos energetiniam saugumui užtikrinti  bus naudojama anglis, yra visiškai logiška tuo tikslu eksploatuoti efektyviausias ir švarias elektrines.

Per visus metus mes toliau dirbome aplinkos taršos anglies dioksidu mažinimo kryptimi. Kadangi numatome ir ateityje tvirtai laikytis šio kurso, mes nusprendėme priimti 10 % sunkesnį taršos anglies dioksidu mažinimo tikslą, iš pasiekti, kad 2020 m. „Fortum“ savarankiškam parkui taikomas taršos rodiklis būtų 180 g CO2/kWh. Mes statome daugiau saulės elektrinių ir vėjo jėgainių, o siekdami išlaisvinti lėšas, taikome kapitalo recirkuliacijos modelį. Visa tai leidžia daugiau investuoti turint ribotą investicijų į akcija bendrame investiciniame portfelyje dalį, Kita svarbi kryptis – mūsų įsipareigojimas dėl centralizuoto šildymo, kuris neterštų aplinkos anglies dioksidu, tiekimo Espoo mieste Suomijoje 2020 m. Jo įgyvendinimą spartina mūsų tikslas 2025 m. energijos gamybai Espoo mieste nebenaudoti anglies. Kitiems darbo kuriant švaresnę energetikos sistemą Suomijoje pavyzdžiams galima priskirti tvarų Inkoo vieno gigavato galingumo anglimi kūrenamos elektrinės uždarymą – 92 % tos elektrinės medžiagų buvo panaudota pakartotinai arba perdirbta; Meri-Pori anglimi kūrenamos elektrinės įtraukimą į nacionalinę elektros energijos rezervinių galingumų sistemą nuo 2020 m. liepos mėn., bei neseniai priimtus „Fortum“ asocijuotosios įmonės „Turun Seudun Energiantuotanto“ sprendimus  uždaryti anglimi kūrenamą katilinę Naantali 2. Švedijoje „Fortum“ bendra įmonė „Stockholm Exergi“ nusprendė po šio šildymo sezono uždaryti savo paskutinę anglimi kūrenamą katilinę.

2019 m. lyginamasis pagrindinės veiklos pelnas siekė daugiau kaip 1,2 mlrd. EUR ir jį daugiausia lėmė aiškūs tobulinimo energijos gamybos segmente rezultatas bei geresni Sprendimų vartotojams ir segmentų Rusijoje rezultatai. Be to, mūsų pelno iš asocijuotųjų įmonių ir bendrų įmonių dalis padidėjo beveik iki 750 mln. EUR – didžiąja dalimi  dėl mūsų dalies „Uniper“ pelne. Didelis dėmesys pinigų srautų valdymo priemonėms kartu su puikiais 2019 m. rezultatais leido pasiekti, kad metų pabaigoje mūsų pinigų srautų suma būtų daugiau kaip 2 mlrd. EUR. Metų pabaigoje lyginamasis grynosios skolos ir EBIDTA santykis buvo 3. Koregavus grynąją skolą Joensuu centralizuoto šilumos tiekimo verslo pardavimo 2020 m. sausio mėn. ir paskelbtos 80 % mūsų vėjo jėgainių Šiaurės šalyse portfelio dalies pardavimo įtaką, gavome puikų rezultatą ir aš džiaugiuosi galėdamas paskelbti, kad mes įgyvendinome dar vieną savo ilgalaikį tikslą – pasiekti, kad lyginamasis grynosios skolos ir EBIDTA santykis būtų  apie2,5. Tam, kad išlaikytume gerą kreditingumo vertinimą, svarbu išlaikyti tvirtus pinigų srautus ir mažinti naudojimąsi skolintomis lėšomis, Pagrindinis „Fortum“ tikslas – turėti tvirtą investicijų reitingą (ne mažesnį kaip BBB), išlaikyti finansinį lankstumą ir gerą prieigą prie kapitalo rinkų po to, kai bus užbaigtas sandoris dėl „Uniper“.

Ketvirtojo ketvirčio rezultatams būdinga tai, kad labai pagerėjo energijos gamybos segmento rodikliai, kuriuos lėmė aiškiai didesni energijos gamybos hidroelektrinėse apimtys ir geras einamosios veiklos efektyvumas. Didesnė apsidraudimo nuo rizikų kaina padėjo mums užsitikrinti didesnę energijos kainą nepaisant aiškiai mažesnių neatidėliotino atsiskaitymo kainų Šiaurės šalyse. Visi kiti segmentai irgi pagerino savo rezultatus. Sprendimų miestams segmente po aiškiai nuvylusio trečiojo ketvirčio ketvirtąjį lydėjo geras atsigavimas. Atsiperka ir sunkus darbas Sprendimų vartotojams segmente: EBIDTA didėja jau devintą ketvirtį iš eilės. Savo indėlį įnešė ir geresni šildymo tiekimo verslo rezultatai Rusijoje.

Atsižvelgusi į 2019 m. „Fortum“ rezultatus, mūsų finansinę padėtį ir ateinančių metų perspektyvas, „Fortum“ direktorių valdyba siūlo už 2019 m. mokėti tokius pat dividendus, kaip ir pernai, t. y. po 1,10 EUR vienai akcijai. Kadangi pelnas, tenkantis vienai akcijai, siekia 1,67 EUR, vadinasi, dividendams bus skiriama 66%  pelno ir tai reiškia, kad bus laikomasi mūsų dividendų politikos – dividendams skirti 50%–80% pelno.

Baigdamas norėčiau padėkoti visiems darbuotojams už savo įsipareigojimą ir sunkų darbą per visus šiuos metus, o klientams ir visoms kitoms suinteresuotosioms šalims – už malonų bendradarbiavimą ir nuolatinį pasitikėjimą.“

2020 m. finansinis kalendorius

2019 m. finansinės ataskaitos ir veiklos bei finansų apžvalga pateikiama ne vėliau kaip 8-ąją savaitę.

2020 m. „Fortum“ skelbs tris tarpines ataskaitas

•             Sausio – kovo mėn. tarpinę atskaitą – 2020 m. balandžio 29 d. maždaug 9:00 val. EEST laiku

•             Pusmečio finansinę ataskaitą (sausis – birželis) – 2020 m. liepos 17 d. maždaug  9:00 val. EEST laiku

•             Sausio – rugsėjo mėn. tarpinę atskaitą – 2020 m. spalio 29 d. 9:00 val. EET laiku

„Fortum“ 2020 m. metinis visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų įvykti 2020 m. kovo 17 d.

Galimos su dividendų išmokėjimu susijusios datos 2020 m.:

•             Laikotarpis nuo dividendų paskelbimo ir jų išmokėjimo – 2020 m. kovo 18 d.

•             Dividendų išmokėjimo registracijos data – 2020 m. kovo 19 d.

•             Dividendų išmokėjimo data – 2020 m. kovo 26 d.

„Fortum“ 2020 m. kapitalo rinko diena numatyta 2020 m. gruodžio 3 d. Savo finansinį kalendorių „Uniper“ skelbia interneto svetainėje www.ir.uniper.energy. Tarpines ataskaitas „Uniper“ skelbs tokia tvarka:

•             2019 m. finansinių metų ataskaitą – 2020 m. kovo 10 d.

•             2020 m. sausio – kovo mėn. finansinius rezultatus – 2020 m. gegužės 7 d.

•             2020 m. sausio – birželio mėn. finansinius rezultatus – 2020 m. rugpjūčio 11 d.

•             2020 m. sausio – rugsėjo mėn. finansinius rezultatus – 2020 m. lapkričio 10 d.

* * *

„Fortum“ yra pirmaujanti švarios energijos įmonė, gaminanti ir tiekianti elektros energiją ir teikianti šildymo bei vėsinimo paslaugas, taip pat išmaniuosius sprendimus, didinančius išteklių vartojimo efektyvumą. „Fortum“ kviečia savo klientus ir visuomenę prisidėti prie švaresnio pasaulio kūrimo. Įmonėje dirba daugiau nei 8000 specialistų Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje. 2018 metais „Fortum“ pardavimo apimtys pasiekė 5,2 milijardo eurų, o 57 % elektros gaminama neišskiriant į aplinką CO2. „Fortum“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Helsinkio vertybinių popierių biržoje.  

„Fortum“ Lietuvoje priklauso UAB „Fortum Heat Lietuva“, kuri valdo įmones UAB „Fortum Klaipėda“ (95%), UAB „Fortum Joniškio energija“ (66,2%) ir UAB „Fortum Švenčionių energija“ (50%). Taip pat įmonei priklauso 19,64% AB „Klaipėdos energija“ akcijų ir 49% UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ akcijų.

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius.kasparavicius@partners.fortum.com