Privatumo politika kandidatams

2020/02/10

„Fortum“ („Fortum Corporation“ ir jos dukterinės bendrovės, toliau – „Fortum“) įsipareigoja gerbti Jūsų privatumą ir laikytis atitinkamų duomenų privatumą reglamentuojančių teisės aktų.

Šiame dokumente pateikiama informacija apie tai, kaip „Fortum“ tvarko jūsų asmens duomenis, renkamus „Fortum“ darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procesų metu.

Pasirinkite pageidaujamą temą žemiau.

1. Kokius duomenis tvarko „Fortum“?

„Fortum“ renka ir tvarko įvairius asmens duomenis, tarp jų:

 • Asmeninius duomenis, pavyzdžiui: kontaktinius duomenis (tokius kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), demografinius duomenis (tokius kaip lytis, amžius, kalba ir tautybė).
 • Įdarbinimo duomenis, tokius kaip jūsų gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir kita kandidatavimo metu pateikta informacija, gyvų ir video darbo pokalbių informacija, buvusių darbdavių ir kitų trečiųjų šalių rekomendacijos, informacija apie jūsų kompetenciją, kvalifikaciją, įgūdžius, darbo patirtį ir išsilavinimą. Atlikdami su potencialiu įdarbinimu susijusius veiksmus, mes taip pat galime rinkti reikiamų sveikatos patikrinimų, narkotinių medžiagų nustatymo testų, psichometrinių ir gebėjimų testų rezultatus.
 • Tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip jūsų tapatybės įrodymas ir asmens kodas.
 • Internetinius duomenis ir identifikatorius, kurie renkami, pasitelkiant slapukus ar panašias technologijas, nustatant naudojimąsi mūsų paslaugomis: fiksuojamas IP adresas, slapukų ID, ir mobiliojo prietaiso ID.

2. Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes gauname iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui:

 • Šiuos duomenis pateikiate jūs patys, kai atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą ar motyvacinį laišką, ar susiekiate su mumis kitu būdu.
 • Asmens duomenis gauname iš trečiųjų šalių, tokių kaip darbuotojų atrankos agentūros, laikino įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės, buvę darbdaviai, į kuriuos kreipiamės dėl rekomendacijų, privalomąjį sveikatos patikrinimą atliekančios medicinos įstaigos, kiti duomenų teikėjai. Mes kreipsimės į jus dėl sutikimo rinkti tam tikrą informaciją tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai.
 • Asmens duomenis gauname iš „Fortum“ grupės bendrovių, kurios dalijasi informacija, siekdamos 6 skyriuje nurodytų tikslų.

3. Kokių tikslų siekdami mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis naudojame iš anksto nustatytais tikslais, įgyvendindami savo teisėtus interesus ir vykdydami teisinius įsipareigojimus. Taip pat jūsų asmens duomenis galime naudoti su jūsų sutikimu (ypač, jei papildomo sutikimo reikalauja įstatymai). Pagrindiniai tikslai, kuriais tvarkomi jūsų asmens duomenys, yra šie:

 • Darbuotojų atranka ir įdarbinimas: mes naudojame jūsų asmens duomenis norėdami su jumis susisiekti informavimo apie kandidatavimo proceso eigą tikslais ar norėdami pasiteirauti papildomos informacijos. Jūsų asmens duomenis taip pat naudojame organizuodami ir vykdydami darbo pokalbius bei kandidatų vertinimą, teiraudamiesi rekomendacijų, visuomet laikydamiesi galiojančių įstatymų.
 • Darbuotojų įrašų sukūrimas: jums įsidarbinus „Fortum“, asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte kandidatavimo į laisvą darbo vietą metu, gali būti toliau registruojami kaip darbuotojo informacija ir saugomi bei naudojami su darbo santykiais susijusiais tikslais tol, kol dirbsite „Fortum“.
 • Paslaugų vystymas ir analitika: Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis siekdami pagerinti ir vystyti darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procesus bei kitas susijusias paslaugas, taip pat – analizės tikslais. Kai tai yra įmanoma, mes siekiame naudoti nuasmenintus duomenis.
 • Paslaugų saugumo užtikrinimas: Asmens duomenys naudojami užtikrinant mūsų paslaugų saugumą, pavyzdžiui, saugant prisijungimo įrašus, sistemos duomenų kopijas, nustatant sistemos naudotojų tapatybę ir užkertant kelią galimoms atakoms.
 • Teisiniai įsipareigojimai: tvarkome asmens duomenis, vadovaudamiesi visais teisės aktų, pavyzdžiui, apskaitos ir mokestinių, reikalavimais.

4. Automatizuotas sprendimų priėmimas

Priimant automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, dėl kurių jūs galite patirti teisinių pasekmių ar kitokį reikšmingą poveikį, būsite apie tai informuoti iš anksto. Jeigu teisės aktai neleidžia priimti sprendimų, grindžiamų automatizuotu duomenų tvarkymu, arba jei tai nėra būtina veiksmų atlikimui ar darbo sutarties sudarymui, keipsimės į jus, prašydami sutikimo tokiu būdu priimti sprendimus.

5. Kiek laiko „Fortum“ saugo jūsų asmens duomenis?

„Fortum“ ištrina arba nuasmenina duomenis, kai šie tampa nereikalingi, siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo renkami. Jums įsidarbinus „Fortum“, jūsų asmens duomenys gali tapti saugomi kaip darbuotojo informacija.

Kandidatų duomenų saugojimo trukmė. „Fortum“ ištrina arba nuasmenina asmens duomenis, kai jie nebėra reikalingi tikslais, kuriais jie buvo renkami. Jūsų asmens duomenys, susiję su jūsų kandidatavimu į laisvą darbo vietą, nebus saugomi ilgiau nei 2 metus, nebent jūs būsite įdarbintas „Fortum“.

Jeigu reikalinga papildoma informacija, susisiekite šioje nuorodoje nurodytais kontaktais.

6. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

Toliau nurodomi atvejai, kuriais galime teikti jūsų asmens duomenis.

Galime teikti jūsų asmens duomenis „Fortum“ grupės bendrovėms. Grupės bendrovės gali naudotis jūsų asmens duomenimis, kad pasiektų šioje politikoje nurodytus tikslus, įgyvendindamos teisėtus savo interesus, neprieštaraujančius taikomiems įstatymams.

Galime teikti jūsų asmens duomenis savo subrangovams. Teikdami paslaugas mes pasitelkiame subrangovus. Jie gali turėti prieigą prie jūsų duomenų ir tvarkyti juos mūsų vardu, tačiau neturi teisės naudoti tų duomenų kitais tikslais, tik teikdami su mumis sutartas paslaugas. Sudarydami sutartis su subrangovais ir įtraukdami į jas atitinkamas nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų apsaugą, mes užtikriname, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, laikantis šios politikos reikalavimų. Paprastai su mumis bendradarbiauja ir asmens duomenis tvarko šie paslaugų teikėjai: darbuotojų atrankos agentūros ir IT programinės įrangos bei paslaugų tiekėjai.

Galime atskleisti jūsų asmens duomenis, susijungus ir įsigijus. Apsisprendus parduoti, sujungti ar kitaip reorganizuoti veiklą, asmens duomenys gali būti perduoti būsimiems ar faktiniams pirkėjams bei jų konsultantams.

Galime atskleisti jūsų duomenis trečiosioms šalims. „Fortum“ gali pateikti jūsų asmens duomenis įgaliotoms trečiosioms šalims, tvarkančioms asmens duomenis „Fortum“ pavedimu šioje politikoje aprašytais tikslais. Tai gali būti atrankos konsultantai, kandidatų testavimą vykdančios įmonės ir kitos organizacijos, padedančios mums užpildyti laisvas darbo vietas bei įvertinti kandidatų tinkamumą pareigoms. Šios įgaliotos trečiosios šalys neturi teisės naudoti jūsų asmens duomenų jokiems kitiems tikslams. Mes jų reikalaujame laikytis šios politikos ir imtis reikiamų priemonių, kad būtų apsaugoti jūsų asmens duomenys.

Galime teikti jūsų asmens duomenis valdžios institucijoms, teisėsaugos institucijoms reikalaujant ir įstatymų nustatytais atvejais. Atskleisime jūsų asmens duomenis kompetentingoms valdžios institucijoms, tokioms kaip policija, tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai. Taip pat galime pasidalyti jūsų asmens duomenimis tada, kai tai susiję su teismo procesais, kai valdžios institucijos reikalauja, remdamosi įstatymu, arba kai yra priimtas teismo sprendimas, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7. Ar „Fortum“ perduoda asmens duomenis į trečiąsias valstybes?

Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai bei grupės bendrovės veikia tarptautinėje rinkoje. Tai reiškia, kad duomenys gali atsidurti už Europos ekonominės erdvės ribų. Perdavus duomenis už ES ar EEE ribų, „Fortum“ pasitelkia atitinkamas jų apsaugos priemones, pavyzdžiui, Europos Komisijos nurodytas standartines sutartines nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą, kreipkitės šioje nuorodoje nurodytais kontaktais.

8. Kaip „Fortum“ saugo asmens duomenis?

„Fortum“ įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, būtinas užtikrinant, kad jūsų asmens duomenys nebūtų prarasti ar naudojami ne pagal paskirtį. Esame įdiegę kibernetinio saugumo valdymo modelį, kuriame grupės lygmeniu apibrėžtos atitinkamos pareigos bei atsakomybė ir išsamiai išdėstyta, kaip turi būti tvarkomi asmens duomenys. Mes, įgyvendindami darbuotojų informavimo bei švietimo programas, skatiname „Fortum“ darbuotojus skirti ypatingą dėmesį saugumo ir privatumo klausimams, o paslaugoms teikti pasitelkiame trečiąsias šalis, kurios gali turėti prieigą prie asmens duomenų. Mes reikalaujame jų taikyti tokias pačias priemones saugumui bei privatumui užtikrinti, įtraukdami šiuos reikalavimus į sutartis.

9. Slapukai

Jums naudojantis mūsų paslaugomis arba apsilankius mūsų svetainėje, „Fortum“, pasitelkdama slapukus ir kitas panašias technologijas, gali rinkti duomenis apie jūsų naudojamą įrenginį. Mūsų svetainėje taip pat gali būti pasitelkiami ir trečiųjų šalių slapukai bei kitos panašios technologijos. Daugiau informacijos apie slapukų ir duomenų naudojimą galite rasti šioje nuorodoje

10. Kokios yra jūsų teisės?

Toliau nurodytos teisės, kurias jūs turite, „Fortum“ tvarkant jūsų asmens duomenis. Jei kyla klausimų dėl šių teisių ar pageidaujate jomis pasinaudoti, susisiekite su mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais. Kai kurios teisės gali būti neįgyvendinamos, pavyzdžiui, jei duomenys yra su jumis nesusiję.

 • Teisė susipažinti su duomenimis: turite teisę prašyti informacijos apie tai, kaip tvarkomi jūsų duomenys, ir reikalauti pateikti jūsų asmens duomenų kopiją.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis: turite teisę reikalauti, kad neteisingi duomenys būtų ištaisyti arba neišsamūs duomenys papildyti.
 •   Teisė į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui. Jei šie duomenys buvo tvarkomi, pasirašius sutartį ar gavus jūsų sutikimą, galime pateikti juos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 •   Teisė reikalauti ištrinti duomenis: jums prašant, duomenys bus ištrinti, jei nebeliks teisinio pagrindo juos tvarkyti.
 •   Teisė atšaukti sutikimą: turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
 •   Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, įgyvendinant teisėtus „Fortum“ interesus, pavyzdžiui, gerinti ir plėtoti mūsų produktus bei paslaugas, taip pat siekiant kitų 3 ir 6 dalyje nurodytų tikslų. „Fortum“ gali atmesti jūsų nesutikimą, jei įrodo, kad duomenys tokiu būdu tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių.
 •   Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.

Iškilus klausimams dėl jūsų teisių, pasirinkite vieną iš žemiau nurodytų variantų.

Jei norite valdyti slapukus mūsų svetainėse, galite keisti jų nustatymus vadovaudamiesi informacija, pateikta šioje nuorodoje.

Kaip pateikti skundą? Jei mes nesiimsime jokių veiksmų, jums pateikus prašymą, būsite informuoti, dėl kokių priežasčių nusprendėme taip pasielgti. Tačiau jeigu atsakymas jūsų netenkina arba jei nesate patenkinti tuo, kaip tvarkomi jūsų duomenys, galite susisiekti su mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais. Jei veiksmai, kurių buvo imtasi, ar mūsų pateiktas atsakymas jūsų vis dar netenkina, prašome kreiptis elektroniniu paštu: data.breach@fortum.com.

11. Privatumo politikos pakeitimai

„Fortum“ gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią privatumo politiką. Informuosime apie tokius pakeitimus interneto svetainėje arba tiesiogiai susisiekdami su jumis.

12. Duomenų valdytojas

„Fortum Corporation“ ir jos dukterinės bendrovės yra jūsų asmens duomenų valdytojai. Jei turite klausimų ar norite pasinaudoti jums suteiktomis teisėmis, kreipkitės į mus mumis šioje nuorodoje nurodytais kontaktais.

Norinčius pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą prašome kreiptis elektroniniu paštu: data.breach@fortum.com.

Kitus klausimams ar turint komentarų dėl privatumo, galite juos adresuoti duomenų apsaugos grupei, kreipdamiesi raštu šiuo adresu:

Fortum Oyj
Privacy
Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo
Suomija